Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne
• Regulamin – niniejszy regulamin
• Serwis – serwis internetowy „agencjakreacje.pl”, działający pod adresem https://agencjakreacje.pl
• Usługodawca – firma „Kreacje Angelika Gaj-Kabała” z adresem siedziby: ul. Franciszkańska 53/1, 91-815 Łódź, NIP: 5222982271,
• Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
• Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne
• Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
• Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
• Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
• Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu
• Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
• Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
• Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
• Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
◦ urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
◦ połączenie z internetem,
◦ dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
◦ włączoną obsługę skryptów JavaScript,
◦ włączoną obsługę plików Cookie
• W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
• Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
◦ bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
◦ bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
◦ bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
◦ podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
◦ podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
◦ podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
• W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki świadczenia usługi Newsletter
• Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
• Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
• Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
• Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
◦ posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• Warunki świadczenia usługi Newsletter:
◦ podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
◦ weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
◦ wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
• Zakres usługi Newsletter:
◦ powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
◦ powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
• Wypisanie się z usługi Newsletter:
◦ Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
◦ Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
◦ Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie
• Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
◦ Formularz kontaktowy
• Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
◦ Adresu e-mail
◦ Telefonu kontaktowego
• W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach
W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: Obowiązek informacyjny RODO oraz w Polityce prywatności, stanowiących integralną część Regulaminu.
• Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
◦ Adres IP
◦ Typ przeglądarki
◦ Rozdzielczość ekranu
◦ Przybliżona lokalizacja
◦ Otwierane podstrony serwisu
◦ Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
◦ Rodzaj systemu operacyjnego
◦ Adres poprzedniej podstrony
◦ Adres strony odsyłającej
◦ Język przeglądarki
◦ Prędkość łącza internetowego
◦ Dostawca usług internetowych
◦ Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
▪ Płeć
▪ Wiek
▪ Zainteresowania
◦ Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
▪ Dane związane z remarketingiem
▪ Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach
• Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

• Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail

VII. Prawa autorskie
• Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
• Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
• Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
• Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VIII. Zmiany Regulaminu
• Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
• Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
• Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

IX. Postanowienia końcowe
• Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
• Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
• We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
◦ Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
◦ Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kreacje@agencjakreacje.pl
◦ Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 605 092 766
• Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.